Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Trainingsacteurdatabase.nl

Ten aanzien van de dienstverlening van Trainingsacteurdatabase.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Trainingsacteurdatabase.nl aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 • Artikel 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

  1.1Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
  1.2Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
  1.3Betaalde Diensten: de onderdelen van Trainingsacteurdatabase.nl die voor Leden toegankelijk zijn tegen betaling van het daarvoor door Trainingsacteurdatabase.nl vastgestelde bedrag.
  1.4Content: alle door Trainingsacteurdatabase.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video's, documenten, data, geluid, applicaties, software.
  1.5Dienst: de dienstverlening die door Trainingsacteurdatabase.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Leden in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden.
  1.6Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Leden.
  1.7Gebruikerscontent: alle door een Lid of Opdrachtgever op Trainingsacteurdatabase.nl geplaatste informatie, waaronder, maar niet beperkt tot persoonlijke en/of bedrijfsgegevens, tekst, foto’s, grafische afbeeldingen, video's en documenten.
  1.8Lid: de natuurlijke of rechtspersoon die een lidmaatschap op Trainingsacteurdatabase.nl heeft.
  1.9Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het lid en Trainingsacteurdatabase.nl op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot en het recht heeft om gebruik te maken van de Diensten.
  1.10Prikbord: een onderdeel van de Website waar opdrachten worden aangeboden aan Leden door Opdrachtgevers.
  1.11Prikbordbericht: een advertentie op de Website waarin een opdracht wordt aangeboden aan de Leden door een Opdrachtgever.
  1.12Profiel: de persoonlijke en/of bedrijfsgegevens van een Lid die een Lid op zijn Account plaatst.
  1.13Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Lid met gebruikmaking van de Website.
  1.14Website: de website Trainingsacteurdatabase.nl.
  1.15Trainingsacteurdatabase.nl: een onderdeel van de vennootschap onder firma SWiF webdesign en online communicatie VOF, gevestigd te 's-Hertogenbosch (5215 MN) De Weegschaal 8, KvK nummer: 17241644.

 • Artikel 2. Algemeen

  2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Trainingsacteurdatabase.nl en de Gebruiker.
  2.2Trainingsacteurdatabase.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op Trainingsacteurdatabase.nl en zijn alsdan direct van toepassing, ook op alle lopende Lidmaatschappen.
  2.3Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Trainingsacteurdatabase.nl en de Gebruiker zijn overeengekomen.
  2.4Trainingsacteurdatabase.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
  2.5In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien beslist Trainingsacteurdatabase.nl.
  2.6Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Trainingsacteurdatabase.nl, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
  2.7Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Trainingsacteurdatabase.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
  2.8Op het Lidmaatschap en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen een Lid en Trainingsacteurdatabase.nl dienen bij uitsluiting aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Groningen; dan wel, ter keuze van Trainingsacteurdatabase.nl, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid.
  2.9In geval van gehele of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van Trainingsacteurdatabase.nl, gaan de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap over op de verkrijgende partij en is het Lid jegens de verkrijgende partij gehouden tot nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het Lidmaatschap en deze Gebruikersvoorwaarden.

 • Artikel 3. Toegang, registratie en Lidmaatschap

  3.1Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Trainingsacteurdatabase.nl dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
  3.2Het Lidmaatschap gaat in zodra Trainingsacteurdatabase.nl dit aan de aanvrager heeft bevestigd [door toezending per e-mail van een activatielink waarmee het Account kan worden geactiveerd].
  3.3Trainingsacteurdatabase.nl is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Gebruikerscontent te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
  3.4Tijdens het registratieproces maakt de Gebruiker een wachtwoord aan. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Trainingsacteurdatabase.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
  3.5Indien en zodra het Lid vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn wachtwoord, Account en/of identiteit dient hij Trainingsacteurdatabase.nl daarvan direct op de hoogte te stellen. Trainingsacteurdatabase.nl is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van de veiligheid van (de Leden van) Trainingsacteurdatabase.nl en het Lid dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.
  3.6Trainingsacteurdatabase.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.
  3.7Trainingsacteurdatabase.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de voor Trainingsacteurdatabase.nl geldende inschrijvingsvereisten te wijzigen c.q. nadere voorwaarden te stellen aan het Lidmaatschap van Trainingsacteurdatabase.nl.

 • Artikel 4. Het gebruik van Trainingsacteurdatabase.nl

  4.1Trainingsacteurdatabase.nl biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Leden met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Trainingsacteurdatabase.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins.
  4.2Het Lidmaatschap van Trainingsacteurdatabase.nl heeft tot doel het vinden van geschikte opdrachtgevers. De door het Lid op zijn Account verstrekte informatie dient met dit doel verband te houden. Het is niet toegestaan een Account te gebruiken voor andere doeleinden, voor het verrichten van onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die, naar de mening van Trainingsacteurdatabase.nl, in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden.
  4.3Door het aanbieden van Gebruikerscontent op de Website geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
  4.4De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
  4.5Trainingsacteurdatabase.nl is gerechtigd om alle Profielen te controleren en is tevens gerechtigd om bij constatering van gebruik van Trainingsacteurdatabase.nl in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een Profiel te wijzigen, weigeren of verwijderen, een Account tijdelijk of definitief te blokkeren, een Lid tijdelijk of definitief de toegang tot Trainingsacteurdatabase.nl te ontzeggen en/of het Lidmaatschap te beëindigen.
  4.6Opdrachtgevers en Leden zullen zich bij het gebruik van Trainingsacteurdatabase.nl en alle communicatie die zij versturen via de door Trainingsacteurdatabase.nl of namens geboden faciliteiten onder meer onthouden van:
  a. het plegen van inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten);
  b. het plegen van (virtuele) diefstal;
  c. het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie;
  d. het verspreiden van onrechtmatige of strafbare teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder-)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde mailbommen;
  e. het doen van obscene dan wel (suggestieve) seksuele uitlatingen;
  f. het gebruik van de gegevens van andere Leden voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan derden of het versturen van spam, kettingbrieven of mailings met een commercieel karakter;
  g. het plegen van computervredebreuk ('hacken');
  h. het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
  i. het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
  j. het zich door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden verschaffen van toegang tot de Content en/of de Gebruikerscontent;
  k. het anderszins (al dan niet opzettelijk) nadelig beïnvloeden of verstoren van het gebruik van Trainingsacteurdatabase.nl door andere Leden.
  4.7Trainingsacteurdatabase.nl heeft de Content van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle Gebruikerscontent op de Website is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Trainingsacteurdatabase.nl draagt voor de Gebruikerscontent geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Trainingsacteurdatabase.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Leden, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
  4.8Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
  4.9Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.6 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Trainingsacteurdatabase.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
  4.10Trainingsacteurdatabase.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

 • Artikel 5. Prikbord

  5.1De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de het Prikbord worden geplaatst:
  - materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
  - materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
  - materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Trainingsacteurdatabase.nl of derden worden geschonden;
  - materiaal dat naar de mening van Trainingsacteurdatabase.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
  - materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
  - materiaal dat ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
  - materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
  - het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.
  5.2Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en het Lid komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan het Lid heeft bevestigd. Trainingsacteurdatabase.nl is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en het Lid geen partij. Trainingsacteurdatabase.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Leden om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Trainingsacteurdatabase.nl jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

 • Artikel 6. Onderhoud

  6.1Trainingsacteurdatabase.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Trainingsacteurdatabase.nl ontstaat.

 • Artikel 7. Prijzen en betalingsvoorwaarden

  7.1Alle facturen dienen vooraf te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Pas na betaling heeft het Lid volledige toegang tot zijn/haar profiel.
  7.2Het Lid dient voorafgaand aan de inschrijving een juiste keuze te maken betreffende de abonnements-vormen. Het lid kan ten allen tijde het lidmaatschap upgraden/vernieuwen. Het nieuwe lidmaatschap gaat in zodra de upgrade heeft plaatsgevonden.
  7.3Er vindt geen restitutie van door het Lid reeds betaalde bedragen plaats.
  7.4Alle door Trainingsacteurdatabase.nl vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
  7.5Trainingsacteurdatabase.nl is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
  7.6Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
  Indien het Lid niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met Trainingsacteurdatabase.nl schriftelijk op te zeggen.

 • Artikel 8. Privacy

  8.1Trainingsacteurdatabase.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
  8.2Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Trainingsacteurdatabase.nl van toepassing.

 • Artikel 9. Intellectueel eigendom

  9.1Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Trainingsacteurdatabase.nl, zoals maar niet beperkt tot, het siteontwerp, de vormgeving, de handelsnamen en merken en de Content van Trainingsacteurdatabase.nl, maar met uitzondering van de Gebruikerscontent, komen toe aan Trainingsacteurdatabase.nl en/of haar partners. Het Lid dient zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten, waaronder begrepen het mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trainingsacteurdatabase.nl openbaar maken, bewerken, verveelvoudigen, kopiëren, of anderszins (her)gebruiken van (een deel van) de Content.
  9.2Het is verboden om de diensten, webpagina's, computercodes of elementen waaruit de diensten van Trainingsacteurdatabase.nl zijn opgebouwd op enige manier te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren dan wel op enige andere wijze te verveelvoudigen of openbaar te maken.
  9.3Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Trainingsacteurdatabase.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trainingsacteurdatabase.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
  9.4De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste Gebruikerscontent geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Trainingsacteurdatabase.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

 • Artikel 10. Beëindiging van het Lidmaatschap

  10.1Het Lidmaatschap kan door het Lid op elk gewenst moment worden beëindigd via de website of per e-mail aan info@trainingsacteurdatabase.nl, onder vermelding van uw voor- en achternaam en e-mailadres. Beëindiging van het Lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld.
  10.2Trainingsacteurdatabase.nl is gerechtigd, naar haar eigen discretie, om een Lidmaatschap zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  a. het Lid een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden of anderszins, niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
  b. het Lid handelt in strijd met wettelijke voorschriften;
  c. het Lid verdacht wordt van, dan wel veroordeeld is wegens het plegen van een strafbaar feit;
  d. het Lid onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, in aanmerking is gekomen voor schuldsanering, danwel het aannemelijk is dat het Lid anderszins niet aan de uit het Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen kan voldoen;
  e. Trainingsacteurdatabase.nl naar haar oordeel één of meerdere gegronde klachten over het gedrag van het Lid op Trainingsacteurdatabase.nl heeft ontvangen;
  f. In geval van beëindiging van het Lidmaatschap door Trainingsacteurdatabase.nl is Trainingsacteurdatabase.nl gerechtigd eventuele bestanden van het Lid onmiddellijk te verwijderen en hem verdere toegang tot Trainingsacteurdatabase.nl te onthouden.
  10.3Wanneer Trainingsacteurdatabase.nl wegens overmacht gedurende een periode langer dan een maand niet aan zijn verplichtingen jegens een Lid kan voldoen, is Trainingsacteurdatabase.nl gerechtigd het Lidmaatschap te beëindigen middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring of e-mail aan dat Lid.
  10.4In geval Trainingsacteurdatabase.nl besluit haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk) te staken eindigt het Lidmaatschap daarmee automatisch.
  10.5Beëindiging van het Lidmaatschap in overeenstemming met het in dit lid bepaalde leidt nimmer tot enige aansprakelijkheid van Trainingsacteurdatabase.nl en laat onverlet enige vordering van Trainingsacteurdatabase.nl op het betreffende Lid.

 • Artikel 11. Overmacht

  8.1Trainingsacteurdatabase.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Trainingsacteurdatabase.nl gebruikt maakt.

 • Artikel 12. Aansprakelijkheid

  12.1Trainingsacteurdatabase.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Trainingsacteurdatabase.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Trainingsacteurdatabase.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Trainingsacteurdatabase.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
  12.2De totale aansprakelijkheid van Trainingsacteurdatabase.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van EUR 500,00 (vijfhonderd euro).
  12.3Iedere aansprakelijkheid van Trainingsacteurdatabase.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Trainingsacteurdatabase.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

 • Artikel 13. Verwijzingen

  13.1De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Trainingsacteurdatabase.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

 • Artikel 14. Melding van Inbreuk

  14.1Gebruikerscontent dient te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
  14.2Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan Trainingsacteurdatabase.nl melden door middel van de daartoe bestemde button ("meld misbruik") op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Trainingsacteurdatabase.nl de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Trainingsacteurdatabase.nl gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Trainingsacteurdatabase.nl worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Trainingsacteurdatabase.nl voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Trainingsacteurdatabase.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 • Artikel 15. Geen garantie; aansprakelijkheid van Trainingsacteurdatabase.nl

  15.1Trainingsacteurdatabase.nl spant zich er voor in Trainingsacteurdatabase.nl zorgvuldig te onderhouden, vrij van virussen te houden, ononderbroken beschikbaar te stellen en gepland onderhoud tijdig aan te kondigen.
  15.2Trainingsacteurdatabase.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Trainingsacteurdatabase.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
  15.3Trainingsacteurdatabase.nl garandeert uitdrukkelijk niet dat:
  a. het Lidmaatschap resulteert in het vinden van geschikt werk;
  b. de op Trainingsacteurdatabase.nl gepubliceerde Content en Gebruikerscontent juist en/of volledig is dan wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt;
  c. de werking van Trainingsacteurdatabase.nl foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen of voor zover noodzakelijk voor reparaties.
  Op Trainingsacteurdatabase.nl geplaatste Gebruikerscontent, alsmede anderszins door derden geplaatste meningen, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, advertenties, aanbiedingen of andere informatie zijn afkomstig van de betreffende auteur(s) en/of aanbieder(s). Trainingsacteurdatabase.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan de juistheid, volledigheid of het nut daarvan niet garanderen.
  15.4Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trainingsacteurdatabase.nl, is Trainingsacteurdatabase.nl niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):
  a. gedrag van andere Leden of derden als gevolg van of in verband met het Lidmaatschap of gebruik van Trainingsacteurdatabase.nl;
  b. gebruikmaking van op Trainingsacteurdatabase.nl gepubliceerde informatie;
  c. verlies van een wachtwoord dan wel voor onrechtmatig gebruik van het Account of de identiteit van het Lid;
  d. het gebruik door andere Leden en overige derden van door een Lid op Trainingsacteurdatabase.nl gepubliceerde of via Trainingsacteurdatabase.nl verzonden informatie;
  e. uitval en/of onbereikbaarheid van Trainingsacteurdatabase.nl, het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, (elektronische) storingen.

 • Artikel 16. Geschillen

  16.1Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  16.2Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Breda.

  's-Hertogenbosch, oktober 2013

ACTIE: € 2,50 korting!

Profiteer nu van € 2,50 actiekorting op een jaarabonnement!

Normaal: € 25,00
Nu: € 22,50 (ex. btw).

Nu aanmelden
Je profiel beheren

Zo makkelijk mogelijk; dat is de gedachte achter het beheersysteem waarmee je jouw profielpagina van informatie kunt voorzien. Ondanks de vele mogelijkheden raak je gegarandeerd de weg niet kwijt. Het systeem is ook geoptimaliseerd voor gebruik op telefoons en tablets. Nog niet overtuigd?

Bekijk een impressie van het systeem